สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ยินดีต้อนรับ                                                                                                     

 

                       สำนักบริหารกลาง

             


แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


 

 
 
 
 

   ลิงค์ข่าวสาร

 

                                 

Google


Search

 
          

       หนังสือเวียน 

                         ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ                   

            

 

กรุณาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจให้ด้วยนะคะ 
 (อยู่ด้านล่างขวา)   คลิ๊กที่รูป หรือข้อความ 
 
  ปีงบประมาณ 2559 
  เดือนมิถุนายน 2559             
   
 

 VDO การฝึกอบรม หลักสูตร “ข้อควรรู้ในกระบวนการจัดหาพัสดุ” ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ
         - วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ภาคเช้า (1)  บรรยายโดย อ.อธิวัฒน์ โยอาศรี
         - วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ภาคเช้า (2)  บรรยายโดย อ.อธิวัฒน์ โยอาศรี
         - วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ภาคบ่าย (1) บรรยายโดย อ.อธิวัฒน์ โยอาศรี 
  
       - วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ภาคบ่าย (2) บรรยายโดย อ.อธิวัฒน์ โยอาศรี 
         
- วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ภาคเช้า (1)  บรรยายโดย อ.อธิวัฒน์ โยอาศรี
         - วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ภาคเช้า (2)  บรรยายโดย อ.อธิวัฒน์ โยอาศรี
         - วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ภาคบ่าย (1) บรรยายโดย อ.อธิวัฒน์ โยอาศรี 
  
       - วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ภาคบ่าย (2) บรรยายโดย อ.อธิวัฒน์ โยอาศรี 

 119  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนพร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วย Any ID (หนังสือธนาคารกรุงไทย ที่ รกพ.1  1188/2559 ลงวันที่ 17 มิ.ย.2559)
 118  สรุปหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ที่ กษ1201/ว 572 ลงวันที่ 7 มิ.ย.2559)

     หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 36 ลว 8 เม.ย.2559)

117

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 57 ลงวันที่ 3 มิ.ย..2559)

 116

 หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0407.2/ว 57 ลงวันที่ 30 พ.ค.2559)

115

 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 52 ลงวันที่ 13 พ.ค.2559)
 114

เอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร “ข้อควรรู้ในกระบวนการจัดหาพัสดุ” ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ
   - ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 1 โดย นายปิยะพงษ์ กรเกษม กรมบัญชีกลาง
  - ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 2 โดย นายปิยะพงษ์ กรเกษม กรมบัญชีกลาง
  - ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 3 โดย นายปิยะพงษ์ กรเกษม กรมบัญชีกลาง   

  -ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุ และความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และกรณีศึกษา โดย นายอธิวัฒน์ โยอาศรี  
กรมชลประทาน

 

113

 ขั้นตอนการเตรียมการงบลงทุน พ.ศ.2560 (Conference วันที่ 14 มิถุนายน 2559)
 
 

เรียน ส.ป.ก.จังหวัด ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายงานการใช้จ่ายการฝึกอบรม   จึงขอได้โปรดตรวจสอบใหม่   16 มิ.ย.2559

 112

รายงานการใช้จ่ายการฝึกอบรม ตามกิจกรรม 1 ต.ค.58-31 พ.ค.59 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   แก้ไขแล้ว

 111

รายงานการใช้จ่ายการฝึกอบรม ตามกิจกรรม 1 ต.ค.58-31 พ.ค.59 (ภาคเหนือ)  แก้ไขแล้ว 

 110

รายงานการใช้จ่ายการฝึกอบรม ตามกิจกรรม 1 ต.ค.58-31 พ.ค.59 (ภาคกลาง)   แก้ไขแล้ว

 109

รายงานการใช้จ่ายการฝึกอบรม ตามกิจกรรม 1 ต.ค.58-31 พ.ค.59 (ภาคใต้)   แก้ไขแล้ว

   
  เดือนพฤษภาคม 2559            
 108

 รายงานผลการดำเนินการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) และการเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 157 ลงวันที่ 12 พ.ค.2559)

 107

 การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 195 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559) 

 106

การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0431.4/ว 194 ลว 13 พ.ค.2559)

 105

 กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) เพิ่มเติม 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 190 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559)
 

 104

   การใช้งานรหัสมาตรฐานสินค้าและบริการ UNSPSC (The United Nations Standard Products and Services Code) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 185 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559)

 103

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 49 ลงวันที่ 2 พ.ค.2559) 

 102

 การให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตร ในการจำหน่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 142 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559)

 101

 ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 115 ลงวันที่ 7 เมษายน 2559)

  เดือนเมษายน 2559           
100 

การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง และสะพานท่อเหลี่ยม (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 183 ลว 29 เม.ย.2559)

 99

ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ (หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.2/ว 40 ลว 19 เม.ย.2559) 

 98

ขอหารือเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม กรณีเกี่ยวกับค่าพาหนะ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/13772 ลว 18 เม.ย.2559) 
      **อ้างถึง**  ที่ กษ 1201/7194 ลว 27ส.ค.2558   ,   ที่ กษ 1201/8485 ลว 7 ต.ค.2558

97

การขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 - 2558  (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 167 ลว 11 เม.ย.2559)

 97

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 36 ลว 8 เม.ย.2559)

 96

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 33 ลว 1 เม.ย.2559)  

 95

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 32 ลว 30 มี.ค.2559) 

 94

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 30 ลว 24 มี.ค.2559)

 93

 เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 29 ลว 22 มี.ค.2559)

92

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายล่วงหน้าในระบบ GFMIS Web Online  (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 158 ลว 30 มี.ค.2559)

91

การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 - 2557 และการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 90 ลว 24 มี.ค. 2559)

  เดือนมีนาคม 2559         
 90

 ขอส่งไฟล์ข้อมูลกิจกรรมย่อยสำหรับสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ กษ 1201.8/ว 243 ลว 31 มี.ค.2559)

89   โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการรับ-จ่ายเงินภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment ภาครัฐ) (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.2/ว 152 ลว 30 มี.ค.2559)
 88   การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 31 ลว 28 มี.ค.2559)
87  การรายงานสถานะการก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2555-2558 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด  ที่ กค 0406.6/ว 152 ลว 28 มี.ค.2559)
86  การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559  )
 85  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 24 ลว 18 มี.ค.2559)
 84    เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 23 ลว 17 มี.ค.2559)
83    แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 22 ลว 14 มี.ค.2559)
82 

การขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณ พ.ศ.2555-2557 (หนังสือ สป.กษ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0201.06/ว 2321 ลว 9 มี.ค.2559)

81   มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 108 ลงวันที่ 3 มี.ค.2559)
80   ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
79  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า
78 หารือเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0709/12643 ลว 29 ก.พ. 2559)
             **อ้างถึง**  ด่วนที่สุด ที่ กษ 1201/9152  ลว 22 ต.ค. 2558  
77

 ขอหารือเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/09398 ลว 10 มี.ค. 2559) 
            **อ้างถึง**   กษ 1201/4088 ลว 14 พ.ค. 2558 

76

 ขอทราบจำนวนอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ที่หน่วยงานภาครัฐต้องการใช้ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.2/ว 117 ลว 8 มี.ค.2559) 

75

 ขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางภายในประเทศ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 106 ลว 2 มี.ค. 2559) 

74 

 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 - 2557 (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0406.6/ว 19 ลว 1 มี.ค.2559)

  เดือนกุมภาพันธ์ 2559         
73

 ขอหารือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/07974 ลว 29 ก.พ.2559)

     **อ้างถึง**    กษ 1201/1628 ลว 17 ก.พ. 2558

72

 ขอหารือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/07969 ลว 29 ก.พ.2559)

    **อ้างถึง**   กษ 1201/4897 ลว 6 มิ.ย. 2556  

71

 การจัดทำทะเบียนคุมและกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (หนังสือสำนักบริการกลาง ที่ กษ1201.8/ว 150 ลว 24 ก.พ.2559)

70

 หารือการขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.5/06993 ลว 23 ก.พ.2559)

69

 แนวทางการจัดทำสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 54 ลว 18 ก.พ.2559) 

68

รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.4/ว 46 ลว 15 ก.พ.2559)

 67

การอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการยื่นขอรับบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (pension Electronic Filing) (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0432.5/ว91 ลว 17 ก.พ.2559) 

66

แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินจากการซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการรับหลักประกันการเสนอราคา (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 71 ลว 8 ก.พ.2559)

65

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.3/ว 14 ลว 5 ก.พ. 2559)

64

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 13 ลว 5 ก.พ.2559)

63

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 8 ลว 2 ก.พ.2559)

62

 การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0431.4/ว 57 ลว 2 ก.พ.2559)

61

การให้บริการตอบข้อหารือด้านจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ผ่านช่องทาง Facebook : "จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 47 ลว 28 ม.ค.2559) 

60

แนวทางการดำเนินการกรณีจัดซื้อยา (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ว 46 ลว 27 ม.ค.2559) 

59

 การให้สิทธิพิเศษในการให้บริการทางวิชาการและการวิจัยแก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1201.06/ว 778 ลว 26 ม.ค.2559)


ต่อ หน้าถัดไป  ....  .

                           ดูหน้าถัดไป--

                            

 


ภาพกิจกรรม

         


เกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

310 คน

 สถิติเมื่อวาน

387 คน

สถิติเดือนนี้

9218 คน

สถิติปีนี้

79717 คน

สถิติทั้งหมด

590596 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 


ช่วยตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้วยค่ะ

 

 

          

                                              

 

                                                                                                      

 

 

                                                                      

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.