สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ยินดีต้อนรับ                                                                                                     

 

                       สำนักบริหารกลาง

             

 


แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


 
 

   ลิงค์ข่าวสาร

 

                                 

Google


Search

 
   

หนังสือเวียนด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ

         

กรุณา Vote ความพึงพอใจด้วยค่ะ    ขวามือด้านล่าง
ลำดับ

                            เรื่อง                             หน้าที่   1                  

ปีงบประมาณ 2557
  เดือนกรกฎาคม 2557 
121 

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง (หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0035/ว 0006 ลว 8 ก.ค. 2557) 

120 

ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 176 ลว 9 ก.ค. 2557)

119 

คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ 986/2557 ลว 7 ก.ค. 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญกาการทุจริตประพฤติมิชอบ

  118

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 0423.2/ว 152 ลว 19 มิ.ย. 2557) 

 117

การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 165 ลว 2 ก.ค. 2557) 

   
  เดือนมิถุนายน 2557 
 116

โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 158 ลว 27 มิ.ย. 2557)

115 

การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 161 ลว 30 มิ.ย. 2557) 

 114

คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ 939/2557 ลว 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิถือและใช้บัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart card)

 113

แจ้งเตือนรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช. 1) ตามประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0035/0003 ลว 16 มิ.ย. 2557)

 112

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค  0421.3/ว 47 ลว 16 มิ.ย. 2557)

 111

ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ (หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 49  ลว 23 มิ.ย. 2557)

 110

วิธีเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย (NEW) : ZMM_PO_RPT02 ที่ปรับปรุงใหม่ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 147 ลว 17 มิ.ย. 2557) 

 109

แนวทางการเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0717/ว 51 ลว 9 มิ.ย. 2557) 

108

สรุปหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน (หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.ที่ กษ 1201.10/2280 ลว 6 มิถุนายน 2557) 

 107

 แบบสอบถามการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ในระบบ GFMIS (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.2/ว 133 ลว 4 มิ.ย. 2557)

 106

แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และงบประมาณรายจ่ายก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(หนังสือสำนักงบประมาณ นร 0704/ว 42 ลว 28 พ.ค. 2557) 

   
 

เดือนพฤษภาคม 2557 

   
105 

 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดโครงร่างรายงานในระบบปฏิบัติการ GFMIS (SAP R3) (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 128 ลว 30 พ.ค. 2557)

104

กรอกแบบสำรวจการใช้งาน Web Report ในระบบ GFMIS (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 129 ลว 30 พ.ค. 2557)

103

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 130 ลว 30 พ.ค. 2557)

102 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 120 ลว 23 พ.ค.2557)

101

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 119 ลว 23 พ.ค. 2557)

100

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 118 ลว 22 พ.ค.2557) 

 99

ขอให้ระงับการให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ บ.ฟรีอินเตอร์เน็ท จำกัด (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 116 ลว 21 พ.ค. 2557)

98 

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 39 ลว 19 พ.ค. 2557)

ต่อ หน้าถัดไป  ....  .

                           ดูหน้าถัดไป--

                            

 


ภาพกิจกรรม

         


เกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

19 คน

 สถิติเมื่อวาน

503 คน

สถิติเดือนนี้

10394 คน

สถิติปีนี้

76795 คน

สถิติทั้งหมด

237777 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 

 
     
 
ความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักบริหารกลาง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
= see results =

 

          

                                              

 

                                                                                                      

 

 

                                                                      

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.