สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ยินดีต้อนรับ                                                                                                     

 

                       สำนักบริหารกลาง

             

 


แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


 
 

   ลิงค์ข่าวสาร

 

                                 

Google


Search

 
           

       หนังสือเวียน 

                         ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ                   

                   

 
           กรุณา Vote ความพึงพอใจด้วยค่ะ     ขวามือด้านล่าง
ลำดับ

                            เรื่อง                                  xxxxxxxx          

ปีงบประมาณ 2558
  เดือนธันวาคม 2557 
 34

ขอความร่วมในการส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายเพื่อส่งใช้คืนเงินยืม เพื่อให้เป็นไปตามมมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 388 ลว 12 ธ.ค. 57) 

 33

แจ้งยกเลิกแบบรายงานตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ยธ 1228.2/ว 1545 ลว 31 ต.ค.57) 

 32

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อนในระบบ GFMIS (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 383 ลว ธ.ค. 57) 

 

  เดือนพฤศจิกายน 2557 
 31

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 376 ลว 27 พ.ย.2557) 

30 

หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 สำหรับข้าราชการและหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่ม สำหรับผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 114 ลว 25 พ.ย. 2557) 

 29

การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 370 ลว 25 พ.ย. 2557) 

 28

 แนวทางการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว373 ลว 25 พ.ย. 2557)

 27

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 346 ลว 24 พ.ย.2557) 

 26

การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พ.ย.2556  (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด นร 0506/ว 141 ลว 21 พ.ย.2557

25 

ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการยืมเงินราชการและเงินทดรองราชการ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.3/39047 ลว 27 พ.ย.2557)     เอกสารอ้างถึง ที่ กษ 1201/6772 ลว 5 ส.ค.57

24 

การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (Undo)

23

พระราชบัญญัติการกลับมาใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 354 ลว 17 พ.ย. 2557) 

22 

ประกาศมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 357 ลว 17 พ.ย. 2557) 

21 

แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณมาก่อน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 359 ลว 17 พ.ย.2557) 

20 

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ กค 0704/ว 13 ลว 7 พ.ย. 2557)  

 19

แจ้งยกเลิกแบบรายงานตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ยส 1228.2/ว 1545 ลว 31 ต.ค. 2557) 

 18

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 107 ลว 28 ต.ค. 2557) 

 17

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 104 ลว 22 ต.ค. 2557)
 

  เดือนตุลาคม 2557 
16

หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 325 ลว 31 ต.ค. 2557)

15 

การปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 ในระบบ GFMIS (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 323 ลว 30 ต.ค.2557)

14

 การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 106 ลว 27 ต.ค. 2557)

13 

 แนวการและแนวทางในการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0423.4/ว 314 ลว 22 ต.ค. 2557)

12

แนวทางปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 302 ลว 17 ต.ค. 2557) 

11 

การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว้าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ พ.ศ.2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 228 ลว 2 ก.ย. 2557) 

10 

การอุธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 299 ลว 16 ต.ค. 2557) 

 9

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.3/ว 94 ลว 30 ก.ย. 2557 ) 

 8

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

  7 

รหัสงบประมาณงบกลางประจำปีงบประมาณ 2558 

  6 

รหัสงบประมาณประจำปี 2558

 5

รหัสกิจกรรมหลักประจำปีงบประมาณ 2558 

 4

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2558   เอกสารแนบ 1  โดย ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

3

 การเรียกรายงาน Web Report ผ่าน GFMIS Web Online (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 276 ลว 30 ก.ย. 57)

 2

 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หนังสือกรมบัญชีลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว 31754 ลว 30 ก.ย. 57)

 1 

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 92 ลว 22 ก.ย. 57)

   

ต่อ หน้าถัดไป  ....  .

                           ดูหน้าถัดไป--

                            

 


ภาพกิจกรรม

         


เกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

109 คน

 สถิติเมื่อวาน

890 คน

สถิติเดือนนี้

13384 คน

สถิติปีนี้

166343 คน

สถิติทั้งหมด

327325 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 

 
     
 
ความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักบริหารกลาง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
= see results =

 

          

                                              

 

                                                                                                      

 

 

                                                                      

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.