สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ยินดีต้อนรับ                                                                                                     

 

                       สำนักบริหารกลาง

             

 


แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


 
 

   ลิงค์ข่าวสาร

 

                                 

Google


Search

 
           

       หนังสือเวียน 

                         ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ                   

                   

 
     เดือนมิถุนายน 2558 
122   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 55 ลว 12 มิ.ย. 2558)
 121  การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 54 ลว 11 มิ.ย.2558)
120   ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 146 ลว 10 มิ.ย.2558)
119  รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (หนังสือสำนักเลขาธิการรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 137 ลว 3 มิ.ย.2558)
 118 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 197 ลว 4 มิ.ย. 2558)
 117  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 48 ลว 2 มิ.ย.2558
116   การตรวจสอบรถราชการ รถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง และรถรับรอง (หนังสือสำนักปลัดกระทรวงเกษตรฯ ที่ กษ 0201.06/ว 4940 ลว 2 มิ.ย.2558) 
 

  เดือนพฤษภาคม 2558 

 115  การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 47 ลว 29 พ.ค.2558)
 114  การอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension'Electronic Filing)(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.7/ว 193 ลว 29 พ.ค.2558)
113  ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0201.06/ว 4815 ลว 28 พ.ค.2558)
 112  แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 188 ลว 27 พ.ค.2558)
 111  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0421.3/ว 46 ลว 25 พ.ค.2558)
 110  การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.5/17 ลว 25 พ.ค.2558)
 109  มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)0421.3/ว 180 ลว 19 พ.ค.2558)
 108  การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 83 ลว 12 พ.ค.2558)
 107  ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market:e-market)และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding:e-bidding)(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ)0421.3/ว 169 ลว 7 พ.ค.2558)
106   การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139 กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 168 ลว 7 พ.ค.2558)
105   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลว 28 เม.ย. 2558)
104   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 37 ลว 26 เม.ย.2558)
 103  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 36 ลว 17 เม.ย.2558)
 

  เดือนเมษายน 2558  

102   การอนุมัติเบิกจ่ายค่าอบรมต่างๆ (หนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ส.ป.ก. ที่ กษ 1201.8/ว 181 ลว 29 เม.ย.2558)
 101  การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 ลว 29 เม.ย.2558
100   แนวทางปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว 158 ลว 23 เม.ย.2558)
99
 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 150 ลว 10 เม.ย.2558)
 98  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการหรือผู้รับเบี้ยหวัดที่ประสงค์จะยื่น UNDO (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7/ว 148 ลว 8 เม.ย.2558)
 97  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 33 ลว 7 เม.ย.2558)
 96  ขอเปลี่ยนแปลงการใช้งานบัตรกำหนดสิทธิการใช้ GFMIS Smart card ของผู้ตรวจสอบภายในกรม (ประเภทสิทธิ Z)(หนังสือกรมบัยชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว 146 ลว 3 เม.ย.2558)
 95 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 30 ลว 3 เม.ย.2558)
 94  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 29 ลว 3 เม.ย.2558)
 93  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 27 ลว 2 เม.ย.2558)
 92  การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาระบบอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 140 ลว 1 เม.ย.2558)
 91  แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรมและการปฏบัติการวิจัย (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 15 ลว 16 มี.ค.2558)
   

ต่อ หน้าถัดไป  ....  .

                           ดูหน้าถัดไป--

                            

 


ภาพกิจกรรม

         


เกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

49 คน

 สถิติเมื่อวาน

419 คน

สถิติเดือนนี้

50 คน

สถิติปีนี้

91859 คน

สถิติทั้งหมด

425175 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 

 
     
 
ความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักบริหารกลาง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
= see results =

 

          

                                              

 

                                                                                                      

 

 

                                                                      

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.