สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ยินดีต้อนรับ                                                                                                     

 

                       สำนักบริหารกลาง

             


แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


 

 
 
 
 

   ลิงค์ข่าวสาร

 

                                 

Google


Search

 
           

       หนังสือเวียน 

                         ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ                   

                   

   
  กรุณาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจให้ด้วยนะคะ    
 (อยู่ด้านล่างขวา)   คลิ๊กที่รูป หรือข้อความ 
 
  ปีงบประมาณ 2559 
  เดือนมกราคม 2559        
58  ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
 57  การกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ต้องเรียกชดใช้ตามความรับผิดทางละเมิด (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 49 ลว 28 ม.ค.2559)
 56  ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของทางราชการ (Government Cost Information : GCI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และคู่มือการใช้งาน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 34 ลว 20 ม.ค.2559)
 55  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วยตนเอง (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0432.4/ว 21 ลว 14 ม.ค.2559)
 54  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 22 ลว 14 ม.ค.2559)
 53   การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18 ลว 14 ม.ค.2559)
 52 ซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 38 ลว 13 ม.ค.2559)
51

แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลว 6 ม.ค.2559)

**อ้างถึง**  การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 ลว 29 เม.ย.2558 

50 

การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.5/ว 511 ลว 30 ธ.ค.2558)

49

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 156 ลว 21 ธ.ค.2558)

 48

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 159 ลว 24 ธ.ค.2558)

 47

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 158 ลว 24 ธ.ค.2558) 

 46

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 155 ลว 17 ธ.ค.2558)  

 45

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 154 ลว 17 ธ.ค.2558) 

  เดือนธันวาคม 2558       
 44

หลักเกณฑ์และวิธีการรับชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านธนาคาร สำหรับส่วนราชการที่ดำเนินการภายใต้ระบบ National Single Window (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 163 ลว 30 ธ.ค.2558)

43 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2558

42

 ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2558 และ การใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศมาใช้วางเป็นหลักประกันสัญญา(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 509 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558)

 41

การให้ผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาล และกรณีเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2559 (หนังสือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก ที่ ตก 0030/ว 8702 ลว 21 ธ.ค.2558) 

 40

การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension' Electronic Filing) (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0432.4/ว 153 ลว 17 ธ.ค.2558)

 

 39

สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด และกลุ่มตรวจสอบภายใน ส.ป.ก.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (หนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ส.ป.ก.ที่ กค 1201.7/ว 539 ลว 17 ธ.ค.2558)  เอกสารแนบ 1 

 38

 คู่มือแก้ไขสัญญางวดงานงวดเงิน (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 503 ลว 16 ธ.ค.2558) 

 37

การยกเว้นผ่อนผันรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับมาตรการส่งเสริมความเป็นเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั้งประเทศ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/ว 495 ลว 8 ธ.ค.2558)

36 

การจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.)สำหรับผู้ที่แสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว491 ลว 3 ธ.ค.2558)

35 

 การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.3/ว 152 ลว 4 ธ.ค.2558)

 34

ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 148 ลว 30 พ.ย.2558)

 33

การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 479 ลว 26 พ.ย.2558)

 32

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 158 ลว 23 พ.ย.2558) 

ต่อ หน้าถัดไป  ....  .

                           ดูหน้าถัดไป--

                            

 


ภาพกิจกรรม

         


เกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

166 คน

 สถิติเมื่อวาน

513 คน

สถิติเดือนนี้

5325 คน

สถิติปีนี้

19811 คน

สถิติทั้งหมด

530690 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 


ช่วยตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้วยค่ะ

 

 

          

                                              

 

                                                                                                      

 

 

                                                                      

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.