สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ยินดีต้อนรับ                                                                                                     

 

                       สำนักบริหารกลาง

             

 


แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


 
 

   ลิงค์ข่าวสาร

 

                                 

Google


Search

 
           

       หนังสือเวียน 

                         ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ                   

                   

 
           กรุณา Vote ความพึงพอใจด้วยค่ะ     ขวามือด้านล่าง
ลำดับ

                            เรื่อง                                  xxxxxxxx          

ปีงบประมาณ 2558
  เดือนตุลาคม 2557 
 12

แนวทางปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 302 ลว 17 ต.ค. 2557) 

11 

การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว้าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ พ.ศ.2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 228 ลว 2 ก.ย. 2557) 

10 

การอุธรณ์การเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 299 ลว 16 ต.ค. 2557) 

 9

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.3/ว 94 ลว 30 ก.ย. 2557 ) 

 8

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

  7 

รหัสงบประมาณงบกลางประจำปีงบประมาณ 2558 

  6 

รหัสงบประมาณประจำปี 2558

 5

รหัสกิจกรรมหลักประจำปีงบประมาณ 2558 

 4

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2558   เอกสารแนบ 1  โดย ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

3

 การเรียกรายงาน Web Report ผ่าน GFMIS Web Online (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 276 ลว 30 ก.ย. 57)

 2

 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หนังสือกรมบัญชีลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว 31754 ลว 30 ก.ย. 57)

 1 

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 92 ลว 22 ก.ย. 57)

 

   

ต่อ หน้าถัดไป  ....  .

                           ดูหน้าถัดไป--

                            

 


ภาพกิจกรรม

         


เกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

432 คน

 สถิติเมื่อวาน

544 คน

สถิติเดือนนี้

19473 คน

สถิติปีนี้

137836 คน

สถิติทั้งหมด

298818 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 

 
     
 
ความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักบริหารกลาง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
= see results =

 

          

                                              

 

                                                                                                      

 

 

                                                                      

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.