สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ยินดีต้อนรับ                                                                                                     

 

                       สำนักบริหารกลาง

             

 


แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


 
 

   ลิงค์ข่าวสาร

 

                                 

Google


Search

 
           

       หนังสือเวียน 

                         ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ                   

                   

กรุณา Vote ความพึงพอใจด้วยค่ะ    ขวามือด้านล่าง
ลำดับ

                            เรื่อง                                  xxxxxxxx          

ปีงบประมาณ 2557
  เดือนสิงหาคม 2557 
130

ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0420.2/ว 218 ลว 22 ส.ค. 2557) 

129

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและขยายเวลาเก็บรักษาเงิน (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด กค 0406.6/ว 217 ลว 21 ส.ค. 2557) 

128 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 67 ลว 29 ก.ค. 2557) 

127 

ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันโดยไม่มีรายการในปีงบประมาณ (ของกระทรวงศึกษาธิการ) (หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0201.06/ว 4885 ลว 15 ส.ค. 2557) 

 126

การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0201.06/ว 4806 ลว 13 ส.ค. 2557)

   
  เดือนกรกฎาคม 2557 
125 

แนวทางการดำเนินการตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ      เอกสารแนบ   1

124 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและรายครั้ง สำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2557 (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 69 ลว 31 ก.ค. 2557) 

123 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 62 ลว 23 ก.ค. 2557) 

122 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 61 ลว 17 ก.ค. 2557) 

121

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง (หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0035/ว 0006 ลว 8 ก.ค. 2557) 

120 

ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 176 ลว 9 ก.ค. 2557)

119

คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ 986/2557 ลว 7 ก.ค. 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

  118

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 0423.2/ว 152 ลว 19 มิ.ย. 2557) 

 117

การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 165 ลว 2 ก.ค. 2557) 

116 

กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web Report  ในระบบ GFMIS (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 166 ลว 2 ก.ค. 2557)

   
  เดือนมิถุนายน 2557 
 115

โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 158 ลว 27 มิ.ย. 2557)

114 

การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 161 ลว 30 มิ.ย. 2557) 

 113

คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ 939/2557 ลว 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิถือและใช้บัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart card)

 112

แจ้งเตือนรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช. 1) ตามประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0035/0003 ลว 16 มิ.ย. 2557)

 111

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค  0421.3/ว 47 ลว 16 มิ.ย. 2557)

 110

ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ (หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 49  ลว 23 มิ.ย. 2557)

 109

วิธีเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย (NEW) : ZMM_PO_RPT02 ที่ปรับปรุงใหม่ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 147 ลว 17 มิ.ย. 2557) 

 108

แนวทางการเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0717/ว 51 ลว 9 มิ.ย. 2557) 

107

สรุปหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน (หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.ที่ กษ 1201.10/2280 ลว 6 มิถุนายน 2557) 

 106

 แบบสอบถามการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ในระบบ GFMIS (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.2/ว 133 ลว 4 มิ.ย. 2557)

 105

แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และงบประมาณรายจ่ายก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(หนังสือสำนักงบประมาณ นร 0704/ว 42 ลว 28 พ.ค. 2557) 

   

ต่อ หน้าถัดไป  ....  .

                           ดูหน้าถัดไป--

                            

 


ภาพกิจกรรม

         


เกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

78 คน

 สถิติเมื่อวาน

718 คน

สถิติเดือนนี้

13499 คน

สถิติปีนี้

94361 คน

สถิติทั้งหมด

255343 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 

 
     
 
ความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักบริหารกลาง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
= see results =

 

          

                                              

 

                                                                                                      

 

 

                                                                      

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.