สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ยินดีต้อนรับ                                                                                                     

 

                       สำนักบริหารกลาง

             


แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


 

 
 
 
 

   ลิงค์ข่าวสาร

 

                                 

Google


Search

 
           

       หนังสือเวียน 

                         ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ                   

                   

   

เดือนสิงหาคม 2558   
  กรุณาตอบแบบสอบถามให้ด้วยนะคะ (อยู่ด้านล่างขวา)      
คลิ๊กที่รูป หรือข้อความ 
 152

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 (หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กค 0201.06/6990 ลว 4   สค.2558)  เอกสารแนบ 

151

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 283 ลว 13 ส.ค.2558)

150

การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 277 ลว 7 ส.ค.2558)

 149

 คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ (หนังสือกรมมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 267 ลว 3 ส.ค.2558)

     148

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 79 ลว 23 ก.ค.2558)

      147

งบลงทุนปีงบประมาณ 2559 ภาคเหนือ และแผนการดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)(หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.)


 เดือนกรกฎาคม 2558  
      146

การส่งรายงานประจำเดือน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 264 ลว 29 ก.ค.2558)

    145

ขอหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/ว 30229 ลว 27 ก.ค.2558)

    144

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 80 ลว 23 ก.ค.2558)

   143

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 34 ลว 14 ก.ค.2558)

  142

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.1/ว 85 ลว 8 ก.ค.2558)

 141


แจ้งการเห็นชอบให้ใช้ผังบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่าย และแหล่งเงินตามระบบ GFMIS ของ ส.ป.ก.(หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ กค 1201.8/ว 1027 ลว 27 กรกฎาคม 2558) 

  ผังบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่าย ตามงบรายจ่าย 

    * งบบุคลากร

    * งบดำเนินงาน

    * งบลงทุน

    * งบกลาง

    * งบรายจ่ายอื่น

     140

 ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bindding: e-Bidding) (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)0421.3/ว 258 ลว 24 ก.ค.2558)

     139

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 257 ลว 23 ก.ค.58)

    138

 การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.1/ว 78 ลว 22 ก.ค.58)

    137

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 255 ลว 20 ก.ค.2558)

    136

การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างของทุนหมุนเวียนและปรับค่าตอบแทนพนักงานทุนหมุนเวียน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 72 ลว 6 ก.ค.2558)

     135

 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559 (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 69 ลว 3 ก.ค.2558)

       134

 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 68 ลว 3 ก.ค.2558)

      133

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 64 ลว 2 ก.ค.2558)

      130

การรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับจัดงาน (Organizer) งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงินการจัดจ้างตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป (หนังสือ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ คสช (คตร)/870 ลว 2 ก.ค.2558)

131 การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension'Electronic Filing)(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7/ว 63 ลว 1 ก.ค.2558) 
130  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 60 ลว 23 มิ.ย.2558)

ต่อ หน้าถัดไป  ....  .

                           ดูหน้าถัดไป--

                            

 


ภาพกิจกรรม

         


เกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

60 คน

 สถิติเมื่อวาน

509 คน

สถิติเดือนนี้

13281 คน

สถิติปีนี้

118518 คน

สถิติทั้งหมด

451834 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 


ช่วยตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้วยค่ะ

 

 

          

                                              

 

                                                                                                      

 

 

                                                                      

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.