สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ยินดีต้อนรับ                                                                                                     

 

                       สำนักบริหารกลาง

             

 


แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


 
 

   ลิงค์ข่าวสาร

 

                                 

Google


Search

 
           

       หนังสือเวียน 

                         ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ                   

                   

           กรุณา Vote ความพึงพอใจด้วยค่ะ     ขวามือด้านล่าง
ลำดับ

                            เรื่อง                                  xxxxxxxx          

ปีงบประมาณ 2557
  เดือนกันยายน 2557 
 142

การโอนเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 239 ลว 9 ก.ย. 2557) 

141 

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/234 ลว 5 ก.ย. 2557) 

140 

มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หนังสือสำนักเลขาธิการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 85 ลว 5 ก.ย. 2557)  

139 

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 84 ลว 5 ก.ย. 2557) 

138

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0717/ว 74 ลว 4 ก.ย. 2557) 

137 

การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว้าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิคส์ พ.ศ2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 228 ลว 2 ก.ย. 2557) 

136 

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 77ลว 28 ส.ค2557)

135 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.3/ว 72 ลว 22 ส.ค2557) 

 

   
  เดือนสิงหาคม 2557 
134 

 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงใกล้วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 222 ลว 27 ส.ค. 2557)

133

 วิธีการตรวจสอบสถานะผู้ขายและ/หรือบัญชีธนาคารของผู้ขายที่ถูกระงับใน GFMIS Web Online (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 221 ลว 27 ส.ค. 2557)

132 

การตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 224 ลว 29 ส.ค. 2557)  

131 

ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หนังสือสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กค 0201.06/ว 5121 ลว 22 ส.ค. 2557) 

130

ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0420.2/ว 218 ลว 22 ส.ค. 2557) 

129

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและขยายเวลาเก็บรักษาเงิน (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด กค 0406.6/ว 217 ลว 21 ส.ค. 2557) 

128 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 67 ลว 29 ก.ค. 2557) 

127 

ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันโดยไม่มีรายการในปีงบประมาณ (ของกระทรวงศึกษาธิการ) (หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0201.06/ว 4885 ลว 15 ส.ค. 2557) 

 126

การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0201.06/ว 4806 ลว 13 ส.ค. 2557)

   
  เดือนกรกฎาคม 2557 
125 

แนวทางการดำเนินการตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ      เอกสารแนบ   1

124 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและรายครั้ง สำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2557 (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 69 ลว 31 ก.ค. 2557) 

123 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 62 ลว 23 ก.ค. 2557) 

122 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 61 ลว 17 ก.ค. 2557) 

121

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง (หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0035/ว 0006 ลว 8 ก.ค. 2557) 

120 

ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 176 ลว 9 ก.ค. 2557)

119

คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ 986/2557 ลว 7 ก.ค. 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

  118

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 0423.2/ว 152 ลว 19 มิ.ย. 2557) 

 117

การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 165 ลว 2 ก.ค. 2557) 

116 

กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web Report  ในระบบ GFMIS (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 166 ลว 2 ก.ค. 2557)

   
  เดือนมิถุนายน 2557 
 115

โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 158 ลว 27 มิ.ย. 2557)

114 

การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 161 ลว 30 มิ.ย. 2557) 

 113

คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ 939/2557 ลว 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิถือและใช้บัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart card)

 112

แจ้งเตือนรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช. 1) ตามประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0035/0003 ลว 16 มิ.ย. 2557)

 111

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค  0421.3/ว 47 ลว 16 มิ.ย. 2557)

 110

ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ (หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 49  ลว 23 มิ.ย. 2557)

 109

วิธีเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย (NEW) : ZMM_PO_RPT02 ที่ปรับปรุงใหม่ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 147 ลว 17 มิ.ย. 2557) 

 108

แนวทางการเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0717/ว 51 ลว 9 มิ.ย. 2557) 

107

สรุปหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน (หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.ที่ กษ 1201.10/2280 ลว 6 มิถุนายน 2557) 

 106

 แบบสอบถามการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ในระบบ GFMIS (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.2/ว 133 ลว 4 มิ.ย. 2557)

 105

แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และงบประมาณรายจ่ายก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(หนังสือสำนักงบประมาณ นร 0704/ว 42 ลว 28 พ.ค. 2557) 

   

ต่อ หน้าถัดไป  ....  .

                           ดูหน้าถัดไป--

                            

 


ภาพกิจกรรม

         


เกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

526 คน

 สถิติเมื่อวาน

609 คน

สถิติเดือนนี้

11650 คน

สถิติปีนี้

108504 คน

สถิติทั้งหมด

269486 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 

 
     
 
ความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักบริหารกลาง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
= see results =

 

          

                                              

 

                                                                                                      

 

 

                                                                      

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.