สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ยินดีต้อนรับ                                                                                                     

 

                       สำนักบริหารกลาง

             

 


แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


 
 

   ลิงค์ข่าวสาร

 

                                 

Google


Search

 
           

       หนังสือเวียน 

                         ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ                   

                   

 
           กรุณา Vote ความพึงพอใจด้วยค่ะ     ขวามือด้านล่าง
ลำดับ

                            เรื่อง                                  xxxxxxxx          

ปีงบประมาณ 2558
  เดือนมกราคม 2558  
 52

 สรุปหลักเกณฑ์ และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494  (หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ที่ กษ 1201.10/341 ลว 23 ม.ค.2558)
 
    *  
ตารางสรุปหลักเกณฑ์ และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 

    *  
ผังแสดงขั้นตอนการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (ระบบ UNDO) สำหรับข้าราชการ

     *
  ผังแสดงขั้นตอนการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (ระบบ UNDO) สำหรับผู้รับบำเหน็จบำนาญ

 51

แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับข้าราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว14 ลว 16 ม.ค.2558) 

 50

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (หนังสือ ส.ป.ก. ที่ กษ 1201/ว 080 ลว 19 ม.ค. 2558) 

 49

มาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 185 ลว 30 ธ.ค. 2557) 

 48

การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจกรรมของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 11 ลว 14 ม.ค. 2558)

 47

 แนวทางการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของบุคลากรภาครัฐสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน   (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408/ว 9 ลว 13 ม.ค. 2558)

 46

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 126 ลว 15 ธ.ค.2557) 

45

การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0203/ว 125 ลว 8 ม.ค. 58)

   
  เดือนธันวาคม 2557 
44 

การประมวลค่าเสื่อมราคาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.4/ว 399 ลว 25 ธ.ค. 2557) 

 43

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช 0035/ว 0018 ลว 22 ธ.ค. 2557)

42 

รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่่ นร 0506/ว 183 ลว 30 ธ.ค. 2557) 

 41

แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 404 ลว 29 ธ.ค. 2557) 

 40

 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 0423.3/ว 402 ลว 26 ธ.ค. 2557)

 39

 การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.5/ว 397 ลว 19 ธ.ค.2557

 38

แนวทางการตรวจสอบการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มสำหรับเงินบำเหน็จบำนาญพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 สำหรับผู้รับบำนาญ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.4/ว 394 ลว 18 ธ.ค.2557)  เอกสารแนบ  1  ,  ,  3

37 

การประกาศกำหนดสำนักงานในพืันที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558 (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 122 ลว 8 ธ.ค. 2557) 

36 

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 121 ลว 2 ธ.ค. 2557)

35 

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 120 ลว 2 ธ.ค. 2557)

 34

ขอความร่วมในการส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายเพื่อส่งใช้คืนเงินยืม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 388 ลว 12 ธ.ค. 57) 

 33

แจ้งยกเลิกแบบรายงานตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ยธ 1228.2/ว 1545 ลว 31 ต.ค.57) 

 32

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อนในระบบ GFMIS (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 383 ลว 4 ธ.ค. 57) 

 

   

ต่อ หน้าถัดไป  ....  .

                           ดูหน้าถัดไป--

                            

 


ภาพกิจกรรม

         


เกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

112 คน

 สถิติเมื่อวาน

360 คน

สถิติเดือนนี้

473 คน

สถิติปีนี้

20866 คน

สถิติทั้งหมด

354182 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 

 
     
 
ความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักบริหารกลาง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
= see results =

 

          

                                              

 

                                                                                                      

 

 

                                                                      

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.