สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ยินดีต้อนรับ                                                                                                     

  สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.

             


แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


 

 
 
 
 

   ลิงค์ข่าวสาร

 

                                 

Google


Search

 
          

       หนังสือเวียน 

                         ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ                   

            

  ปีงบประมาณ 2559 
 

 เดือนกันยายน 2559  

   
182 

แจ้งคำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online  (หนังสือ ส.ป.ก. ด่วนที่สุด ที่ กษ 1201/1013 ลงวันที่ 23 ก.ย.2559) คำสั่ง ส.ป.ก.ที่ 1390/2559 สั่ง ณ วันที่  19  กันยายน 2559  และ หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ กษ 1201.8/ 3305 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559

   
181  พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
   
180   วิธีการเรียกรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 367 ลงวันที่ 20 ก.ย.2559)
   
179   ขอความเห็นชอบการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online (หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ด่วนที่สุด ที่ กค 1201.8/3305 ลงวันที่ 19 ก.ย.2559)
   
 178 การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 117 ลงวันที่ 19 ก.ย.2559)
   
 177  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (หนังสือกระทรางการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 122 ลงวันที่ 15 ก.ย.2559)
   
 176  การทบทวนและปรับปรุงตาราง Facter F (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 ก.ย.2559)
   
 175  หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 359 ลงวันที่ 13 ก.ย.2559)
   
174   การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน ผ่าน GFMIS Web Online (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค กค 0414.3/ว 361 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559)
   
173   แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online (หนังสือกรมบัญชีกลาง  ที่ กค กค 0414.3/ว 362 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559)
   
 172  ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค กค 0405.2/ว 356 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559)
   
171   รายงานผลสัมฤทธิ์งานและการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ0201.06/ว 8171 ลงวันที่ 8 ก.ย.2559)
   
 170  การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 109 ลงวันที่ 9 ก.ย.2559)
   
169  การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 108 ลงวันที่ 7 ก.ย.2559)
   
 168  การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 349 ลงวันที่ 7 ก.ย.2559)
   
 167  การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 115 ลงวันที่ 4 ก.ย.2559)
   
 166  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 ก.ย.2559)
   
165   มาตรการสนับสนุนการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/ว 344 ลงวันที่ 1 ก.ย.2559)
   
 164  การกำหนดรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเกี่ยวกับขนาดของเครื่องยนต์ หรือกำลังของเครื่องยนต์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ (หนังสือสำนักเลขาธิการสำนักรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร 0505/ว 262 ลงวันที่  31 ส.ค.2559)
   
 163  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 101 ลงวันที่ 30 ส.ค.2559)
   
 

 เดือนสิงหาคม 2559  

   
162  การวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.2/ว 342 ลงวันที่ 31 ส.ค.2559)
   
161   ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของการประกวดราคานานาชาติ และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design and Build (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.1/ว 112 ลงวันที่ 29 ส.ค.2559)
   
160   การเร่งรัดการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2560 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/ว 335 ลงวันที่ 26 ส.ค.2559)
   
 169  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที นร 0505/ว 252 ลงวันที่ 24 ส.ค.2559)
   
 158  มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 253 ลงวันที่ 24 ส.ค.2559)
   
157    ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2559 (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 99 ลงวันที่ 23 ส.ค.2559)
   
 156  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.1/ว 109 ลงวันที่ 11 ส.ค.2559)  
   -  คู่มือราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
   
 155  คู่มือการใช้งานและระบบค้นหาข้อมูลความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 108 ลงวันที่ 2 ส.ค.2559)   
   
154 

การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว 329 ลงวันที่ 22 ส.ค.2559)

   
 153

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแก้)  (สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.)

   
 152

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 316 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559)  

   
 151

การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559)  

   
 150

 ซ้อมความเข้าใจมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น  (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 312 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559)  

   
 149

 การกันเงินงบประมาณปี 2558 เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 95 ลงวันที่ 8 ส.ค.2559)

   
 148

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 292 ลงวันที่ 2 ส.ค.2559) 

   
 147

ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government : e-GP) (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.4/ว 291 ลงวันที่ 2 ส.ค.2559) 

   

ต่อ หน้าถัดไป  ....  .

                           ดูหน้าถัดไป--

                            

 


ภาพกิจกรรม

         


เกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

127 คน

 สถิติเมื่อวาน

137 คน

สถิติเดือนนี้

7891 คน

สถิติปีนี้

111672 คน

สถิติทั้งหมด

622551 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 


ช่วยตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้วยค่ะ

 

 

          

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.