สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ยินดีต้อนรับ                                                                                                     

 

                       สำนักบริหารกลาง

             

 


แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


 
 

   ลิงค์ข่าวสาร

 

                                 

Google


Search

 
           

       หนังสือเวียน 

                         ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ                   

                   

 
     เดือนพฤษภาคม 2558 
 108  มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)0421.3/ว 180 ลว 19 พ.ค.2558)
 107 ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) (หนังสือกรมบัญชีกลาง  ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 169 ลว 7 พ.ค.2558)
106   การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139 กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 168 ลว 7 พ.ค.2558)
105   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลว 28 เม.ย. 2558)
104   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 37 ลว 26 เม.ย.2558)
 103  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 36 ลว 17 เม.ย.2558)
 

  เดือนเมษายน 2558  

102   การอนุมัติเบิกจ่ายค่าอบรมต่างๆ (หนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ส.ป.ก. ที่ กษ 1201.8/ว 181 ลว 29 เม.ย.2558)
 101  การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 ลว 29 เม.ย.2558
100   แนวทางปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว 158 ลว 23 เม.ย.2558)
99
 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 150 ลว 10 เม.ย.2558)
 98  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการหรือผู้รับเบี้ยหวัดที่ประสงค์จะยื่น UNDO (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7/ว 148 ลว 8 เม.ย.2558)
 97  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 33 ลว 7 เม.ย.2558)
 96  ขอเปลี่ยนแปลงการใช้งานบัตรกำหนดสิทธิการใช้ GFMIS Smart card ของผู้ตรวจสอบภายในกรม (ประเภทสิทธิ Z) (หนังสือกรมบัยชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว 146 ลว 3 เม.ย. 2558)
 95 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 30 ลว 3 เม.ย.2558)
 94  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 29 ลว 3 เม.ย.2558)
 93  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 27 ลว 2 เม.ย.2558)
 92  การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาระบบอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 140 ลว 1 เม.ย. 2558)
 91  แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา  ฝึกอบรมและการปฏบัติการ วิจัย (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 15 ลว 16 มี.ค. 2558)
 

 เดือนมีนาคม 2558  

 90   วิธีการเรียกรายงานงบการเงินในระบบ GFMIS (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 134 ลว 31 มี.ค.2558)
 89  คู่มือการบันทึกรายการนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMIS Terminal (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 133 ลว 31 มี.ค.2558)
88   พระราชกฤษฎีการเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2558 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 127 ลว 30 มี.ค. 2558)
87   วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการและทหารกองประจำการ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.9/ว 126 ลว 27 มี.ค.2558)
 86  การปรับปรุงการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของสำนักงบประมาณ (หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0201.06/2918 ลว 25 มี.ค.2558)
85 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณจากส่วนกลางไปยังหน่วยเบิกจ่ายแบบคราวละมาก ๆ (MASS) (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 122 ลว 25 มี.ค. 2558)
 84 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 21 ลว 18 มี.ค. 2558)
 83  การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 20 ลว 18 มี.ค. 2558)
 82  การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 19 ลว 18 มี.ค. 2558)
 81  การเบิกค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 16 ลว 16 มี.ค. 2558)
 80  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 14 ลว 13 มี.ค.2558)
79   การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 23 ลว 26 ม.ค.2558)
78  วิธีเรียกรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 112 ลว 20 มี.ค.2558)
77   แนวทางปฏิบัติตามหนังสือเวียน ที่ นร 0506/ว 54 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ (หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่ กษ 0201.06/1602 ลว 20 มี.ค. 2558)
76   การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ (หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0201.06/2568 ลว 18 มี.ค. 2558)
 75  แก้ไขตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด  ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 117 ลว 23 มี.ค. 2558)
 74

 แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 22 ลว 19 มี.ค. 2558)

 73   ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 18 ลว 18 มี.ค.2558)
 72  ยกเลิกตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 101 ลว 13 มี.ค.2558)
 71  แนวปฏิบัติทางบัญชีในการนำเงินสภาพคล่องส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 84 ลว 6 มี.ค.2558)
 70  การบันทึกรายการบัญชีในการใช้เช็คเพื่อสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 0423.3/ว 77 ลว 3 มี.ค.2558)
69 
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ ที่ กษ 0208/ว 1398 ลว 26 ก.พ. 2558)
68

การใช้งานบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว 86 ลว 9 มี.ค.2558) 

67 

กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 1208/ว 527 ลว 5 มี.ค. 2558)

   

ต่อ หน้าถัดไป  ....  .

                           ดูหน้าถัดไป--

                            

 


ภาพกิจกรรม

         


เกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

1 คน

 สถิติเมื่อวาน

236 คน

สถิติเดือนนี้

11146 คน

สถิติปีนี้

77653 คน

สถิติทั้งหมด

410969 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 

 
     
 
ความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักบริหารกลาง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
= see results =

 

          

                                              

 

                                                                                                      

 

 

                                                                      

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.