สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ยินดีต้อนรับ                                                                                                     

 

                       สำนักบริหารกลาง

             

 


แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


 

   ลิงค์ข่าวสาร

 

                                 

Google


Search

 
   

หนังสือเวียนด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ

         

กรุณา Vote ความพึงพอใจด้วยค่ะ    ขวามือด้านล่าง
ลำดับ

                            เรื่อง                             หน้าที่   1                  

ปีงบประมาณ 2557
  เดือนเมษายน 2557 
   
  88  

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0406.5/ว75 ลว. 3 เมษายน 2557) 

 87 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกรมบัญชีกลาง คณะกรรมการว่าวด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่กค(กวพ)0421.3/ว74 ลว.2 เมษายน 2557) 

 86 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(หนังสือกรมบัญชีกลาง คณะกรรมการว่าวด้วยการพัสดุ
ด่วนที่สุด ที่กค(กวพ)0421.3/ว73 ลว.2 เมษายน 2557)
 

85

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกรมบัญชีกลาง คณะกรรมการว่าวด้วยการพัสดุ
ด่วนที่สุด ที่กค(กวพ)0421.3/ว72 ลว.2 เมษายน 2557)
 

84

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกรมบัญชีกลาง คณะกรรมการว่าวด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่กค(กวพ)0421.3/ว71 ลว.2 เมษายน2557)   

  เดือนมีนาคม 2557
83   ซ้อมความเข้าใจวิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลังในระบบ GFMIS (เพิ่มเติม) (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 68 ลว 31 มีนาคม 2557)
82  

คู่มือการปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่านGFMIS Web Online (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 66 ลว 28 มีนาคม 2557)

81   การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/07613 ลว 27 มีนาคม 2557)
80 

 การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7/ว 63 ลว 25 มีนาคม 2557)

79

 การขยายเวลาเก็บเงินไว้จ่ายภายหลังสิ้นปี (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 61 ลว 24 มีนาคม 2557)

78 

 การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 59 ลว 21 มีนาคม 2557)

 77 

ซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3/ ว 56 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557) 

76

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว21 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2557) 

75

แจ้งการเริ่มดำเนินการในระบบ e - GP ภายหลังช่วงเวลาที่ระบบ e - GP  ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค  0421.4/ ว 45 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2557) 

74 

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ที่ กษ1202.1/ว54ลงวันที่ 12 มีนาคม 2557) 

73

มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (หนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/04996 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2557) 

72 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว35
ลงวันที่ 4 มีนาคม 2557)

71 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครังสำหรับกรรมการอนุกรรมการเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557 (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว.16 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2557)

 70

แจ้งการเปลี่ยนแปลงแบบเอกสารที่ใช้ในการบันทึกจัดเก็บและนำส่งผ่าน GFMIS Web online โดยการแนบไฟล์ (Excel form) (หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค  0409.3/ ว 38 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2557)

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2557 

 69  ขออนุมัติหลักการในการเบิกจ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หนังสือ สบก. ส.ป.ก. ที่ กษ 1201.10/694 ลงวันที่ 19กุมภาพันธ์ 2557)
68 การกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวร (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วน ที่ กค 0423.3/ว 31 ลว 28 ก.พ 2557) 
67 ประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ 0422.3 /ว 13 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557)
66 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ 0422.3 /ว 12 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557)
65 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายการค่าสาธารณูปโภค (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 26 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557)

64

แนวทางการปรับเพิ่่มประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนใหม่ (หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0422.3/ว 21 ลว.13 กุมภาพันธ์ 2557 )

63

ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค 0422.3/ว21 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557)  

 62 

แนวทางการแก้ไขปัญหาบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่กค 0423.3/ว18 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 

61

ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากเหตุชุมนุมทางการเมือง (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่กค 0423.3/ว16 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

60 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ  กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 19 ลว. 12 กุมภาพันธ์ 2557)  

ต่อ หน้าถัดไป  ....  .

                           ดูหน้าถัดไป--

                            

 


ภาพกิจกรรม

         

เกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

17 คน

 สถิติเมื่อวาน

459 คน

สถิติเดือนนี้

6212 คน

สถิติปีนี้

31938 คน

สถิติทั้งหมด

192920 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 

 
     
 
ความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักบริหารกลาง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
= see results =

 

          

                                              

 

                                                                                                      

 

 

                                                                      

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.