สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ยินดีต้อนรับ                                                                                                     

 

                       สำนักบริหารกลาง

             

 


แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


 
 

   ลิงค์ข่าวสาร

 

                                 

Google


Search

 
           

       หนังสือเวียน 

                         ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ                   

                   

 
           กรุณา Vote ความพึงพอใจด้วยค่ะ     ขวามือด้านล่าง
ลำดับ

                            เรื่อง                                  xxxxxxxx          

ปีงบประมาณ 2558
  เดือนพฤศจิกายน 2557 
24 

การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (Undo)

23

พระราชบัญญัติการกลับมาใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 354 ลว 17 พ.ย. 2557) 

22 

ประกาศมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 357 ลว 17 พ.ย. 2557) 

21 

แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณมาก่อน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 359 ลว 17 พ.ย.2557) 

20 

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ กค 0704/ว 13 ลว 7 พ.ย. 2557)  

 19

แจ้งยกเลิกแบบรายงานตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ยส 1228.2/ว 1545 ลว 31 ต.ค. 2557) 

 18

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 107 ลว 28 ต.ค. 2557) 

 17

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 104 ลว 22 ต.ค. 2557)
 

  เดือนตุลาคม 2557 
16

หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 325 ลว 31 ต.ค. 2557)

15 

การปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 ในระบบ GFMIS (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 323 ลว 30 ต.ค.2557)

14

 การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 106 ลว 27 ต.ค. 2557)

13 

 แนวการและแนวทางในการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0423.4/ว 314 ลว 22 ต.ค. 2557)

12

แนวทางปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 302 ลว 17 ต.ค. 2557) 

11 

การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว้าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ พ.ศ.2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 228 ลว 2 ก.ย. 2557) 

10 

การอุธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 299 ลว 16 ต.ค. 2557) 

 9

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.3/ว 94 ลว 30 ก.ย. 2557 ) 

 8

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

  7 

รหัสงบประมาณงบกลางประจำปีงบประมาณ 2558 

  6 

รหัสงบประมาณประจำปี 2558

 5

รหัสกิจกรรมหลักประจำปีงบประมาณ 2558 

 4

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2558   เอกสารแนบ 1  โดย ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

3

 การเรียกรายงาน Web Report ผ่าน GFMIS Web Online (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 276 ลว 30 ก.ย. 57)

 2

 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หนังสือกรมบัญชีลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว 31754 ลว 30 ก.ย. 57)

 1 

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 92 ลว 22 ก.ย. 57)

   

ต่อ หน้าถัดไป  ....  .

                           ดูหน้าถัดไป--

                            

 


ภาพกิจกรรม

         


เกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

64 คน

 สถิติเมื่อวาน

514 คน

สถิติเดือนนี้

13258 คน

สถิติปีนี้

151780 คน

สถิติทั้งหมด

312762 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 

 
     
 
ความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักบริหารกลาง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
= see results =

 

          

                                              

 

                                                                                                      

 

 

                                                                      

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.