สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ยินดีต้อนรับ                                                                                                     

 

                       สำนักบริหารกลาง

             


แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


 

 
 
 
 

   ลิงค์ข่าวสาร

 

                                 

Google


Search

 
           

       หนังสือเวียน 

                         ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ                   

                   

   
  ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ กรุณาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจให้ด้วยนะคะ    
 (อยู่ด้านล่างขวา)   คลิ๊กที่รูป หรือข้อความ 
 
  ปีงบประมาณ 2559 
  เดือนพฤศจิกายน 2558      
 27  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้วหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิม (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 475 ลว 24 พ.ย.2558)
 26  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 20 ลว 13 พ.ย.2558)
 25

 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 15 ค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 447 ลว 12 พ.ย.2558)

 24

การให้สิทธิพิเศษแก่ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 356 ลว 6 พ.ย.2558)

23 

 การคืนเงินให้แก่ผู้รับบำนาญ UNDO สิ้นผล (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7/ว 432 ลว 6 พ.ย.2558)

 22

 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนับอายุบุคคล (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423/ว 527 ลว 30 ต.ค.2558)

 21

 ขอข้อมูลกิจกรรมย่อยของส่วนราชการเพื่อกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423/ว 527 ลว 30 ต.ค.2558)

 20

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 131 ลว 27 ต.ค.2558)

 19

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 129 ลว 26 ต.ค.2558)

 18

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 128 ลว 26 ต.ค.2558)

 17

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 127 ลว 26 ต.ค.2558)

  เดือนตุลาคม 2558     
 16

 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 423 ลว 29 ต.ค.2558)

 15

 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 130 ลว 26 ต.ค.2558)

 14

ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.3/ว 122 ลว 16 ต.ค.2558)

 13

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 124 ลว 5 ต.ค.2558)

 12

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 123 ลว 5 ต.ค.2558) 

 11

แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินจากการซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการรับหลักประกันการเสนอราคา (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 0423.3/ว 402 ลว 15 ต.ค.2558)

 10

 การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 401 ลว 15 ต.ค.2558)

9

 การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 399 ลว 15 ต.ค.2558)

8

การแจ้งข้อมูลเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555-2558 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 397 ลว 15 ต.ค.2558)

7

วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงาน EIS สำหรับส่วนราชการระดับกรม (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.2/ว 390 ลว 12 ต.ค.2558)

 6

แจ้งรายชื่อผูทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 118 ลว 5 ต.ค.2558)  

 5

แจ้งรายชื่อผูทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 117 ลว 5 ต.ค.2558) 

 4

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 313 ลว 1 ต.ค.2558)

3

การขยายโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 371 ลว 1 ต.ค.2558 
  **
คู่มือการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ประเภทผู้ป่วยใน สำหรับข้าราชการ

2

การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 116 ลว 30 ก.ย.2558)  

1

รหัสงบประมาณ / รหัสกิจกรรมหลัก / รหัสงบกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (เฉพาะของ ส.ป.ก.) 

ต่อ หน้าถัดไป  ....  .

                           ดูหน้าถัดไป--

                            

 


ภาพกิจกรรม

         


เกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

418 คน

 สถิติเมื่อวาน

450 คน

สถิติเดือนนี้

419 คน

สถิติปีนี้

167024 คน

สถิติทั้งหมด

500340 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 


ช่วยตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้วยค่ะ

 

 

          

                                              

 

                                                                                                      

 

 

                                                                      

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.