สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ยินดีต้อนรับ                                                                                                     

 

                       สำนักบริหารกลาง

             

 


แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


 
 

   ลิงค์ข่าวสาร

 

                                 

Google


Search

 
           

       หนังสือเวียน 

                         ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ                   

                   

 
   เดือนกรกฎาคม 2558  
 141

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.1/ว 85 ลว 8 ก.ค.2558)

 140

แจ้งการเห็นชอบให้ใช้ผังบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่าย และแหล่งเงินตามระบบ GFMIS ของ ส.ป.ก.(หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ กค 1201.8/ว 1027 ลว 27 กรกฎาคม 2558)

    * เบิกงบบุคลากร

    * เบิกงบดำเนินงาน

    * เบิกงบลงทุน

    * เบิกงบกลาง

    * งบรายจ่ายอื่น

 139

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 257 ลว 23 ก.ค.58)

 138

 การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.1/ว 78 ลว 22 ก.ค.58)

 137

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 255 ลว 20 ก.ค.2558)

 136

หมุนเวียนและปรัการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างของทุนบค่าตอบแทนพนักงานทุนหมุนเวียน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 72 ลว 6 ก.ค.2558)

 135

 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559 (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 69 ลว 3 ก.ค.2558)

 134

 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 68 ลว 3 ก.ค.2558)

 133

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการาคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 64 ลว 2 ก.ค.2558)

 132

การรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับจัดงาน (Organizer) งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงินการจัดจ้างตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป (หนังสือ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ คสช (คตร)/870 ลว 2 ก.ค.2558)

 131 การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension'Electronic Filing)(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7/ว 63 ลว 1 ก.ค.2558) 
 130  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการาคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 60 ลว 23 มิ.ย.2558)
     เดือนมิถุนายน 2558 
129  ซ้อมแนวทางปฏิบัติการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 230 ลว 30 มิ.ย.2558)
 128  การยุบรวมสิทธิการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน (co) (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่กค 0409.4/ว 231 ลว 30 มิ.ย.2558)
127   ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 2) (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 222 ลว 26 มิ.ย.2558) เอกสารแนบ 1
 126  ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (หนังสือกรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0308/ว 291 ลว 24 มิ.ย.2558)
124   ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 212 ลว 23 มิ.ย.2558)
 123  ซักซ้อมความเข้าใจในกรณีส่วนราชการนำร่องดำเนินการจัดหาพัสดุใหม่ ภายหลังดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 213 ลว 23 มิ.ย.2558)
122   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 55 ลว 12 มิ.ย. 2558)
 121  การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 54 ลว 11 มิ.ย.2558)
120   ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 146 ลว 10 มิ.ย.2558)
119  รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (หนังสือสำนักเลขาธิการรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 137 ลว 3 มิ.ย.2558)
 118 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 197 ลว 4 มิ.ย. 2558)
 117  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 48 ลว 2 มิ.ย.2558
116   การตรวจสอบรถราชการ รถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง และรถรับรอง (หนังสือสำนักปลัดกระทรวงเกษตรฯ ที่ กษ 0201.06/ว 4940 ลว 2 มิ.ย.2558) 
 

  เดือนพฤษภาคม 2558 

 115  การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 47 ลว 29 พ.ค.2558)
 114  การอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension'Electronic Filing)(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.7/ว 193 ลว 29 พ.ค.2558)
113  ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0201.06/ว 4815 ลว 28 พ.ค.2558)
 112  แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 188 ลว 27 พ.ค.2558)
 111  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0421.3/ว 46 ลว 25 พ.ค.2558)
 110  การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.5/17 ลว 25 พ.ค.2558)
 109  มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)0421.3/ว 180 ลว 19 พ.ค.2558)
 108  การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 83 ลว 12 พ.ค.2558)
 107  ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market:e-market)และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding:e-bidding)(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ)0421.3/ว 169 ลว 7 พ.ค.2558)
106   การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139 กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 168 ลว 7 พ.ค.2558)
105   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลว 28 เม.ย. 2558)
104   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 37 ลว 26 เม.ย.2558)
 103  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 36 ลว 17 เม.ย.2558)
   

ต่อ หน้าถัดไป  ....  .

                           ดูหน้าถัดไป--

                            

 


ภาพกิจกรรม

         


เกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

56 คน

 สถิติเมื่อวาน

305 คน

สถิติเดือนนี้

630 คน

สถิติปีนี้

105867 คน

สถิติทั้งหมด

439183 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 

 
     
 
ความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักบริหารกลาง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
= see results =

 

          

                                              

 

                                                                                                      

 

 

                                                                      

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.