สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ยินดีต้อนรับ                                                                                                     

 

                       สำนักบริหารกลาง

             

 


แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


 
 

   ลิงค์ข่าวสาร

 

                                 

Google


Search

 
           

       หนังสือเวียน 

                         ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ                   

                   

 
           กรุณา Vote ความพึงพอใจด้วยค่ะ     ขวามือด้านล่าง
ลำดับ

                            เรื่อง                                  xxxxxxxx          

ปีงบประมาณ 2558
  เดือนกุมภาพันธ์ 2558  
64   แก้ไขปรับปรุงแบบหนังสือสัญญาการใช้เงินคืน (แบบ ชงค.) หนังสือสัญญาค้ำประกัน (แบบ คปก.) แนบท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 122 ลงวันที่ 26 พ.ย.2552 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 9 ลว 16 ก.พ.2558)
63   ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2547 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 50 ลว 11 ก.พ.2558)
62  การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 38 ลว 5 ก.พ.2558) 
61 

 ** แจ้งขอแก้ไขแบบฟอร์ม ใบรับรองแทนใบเสร็จ (แบบ บก.111) ประกอบหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ ตามหนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ กษ 1202.10/ว 348 ลว. 23 ม.ค. 2558 เนื่องจากมีข้อความที่ผิดพลาด
     
- แบบฟอร์มเดิม ที่ยกเลิก

    
 - แบบฟอร์มใหม่ ที่แก้ไขแล้ว

 60   สรุปประเด็นควรรู้ก่อนตัดสินใจใช้สิทธิ UNDO (โดยกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง สำนักบริหารกลาง)   เอกสารแนบ  1 ,  2  , 3
59  แนวทางการจัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 42 ลว 9 ก.พ.2558)
58   การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP เพิ่มเติม เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย (หนังสืกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ว 37 ลว 4 ก.พ.2558)
 57  การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.6/ว 32 ลว 2 ก.พ.2558)
56
ขอแก้ไขความในหนังสือ ที่ กษ 1201.10/348 ลว 23 ม.ค. 2558 (หนังสือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ กษ 1201/ว 183 ลว 6 ก.พ.2558)
   
  เดือนมกราคม 2558  
 55  การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web online ของหน่วยเบิกจ่าย (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 28 ลว 28 ม.ค.2558)
 54  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0719.1/ว 34 ลว 26 ม.ค.2558)
 53  ขออนุมัติหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ (หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ที่ กษ 1201.10/ว 348 ลว 23 ม.ค. 2558)
     
      หลักเกณฑ์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรบ

      *  หลักเกณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

      *  
หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
 52

สรุปหลักเกณฑ์ และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494  (หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ที่ กษ 1201.10/341 ลว 23 ม.ค.2558)
 
    *  
ตารางสรุปหลักเกณฑ์ และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 

    *  
ผังแสดงขั้นตอนการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (ระบบ UNDO) สำหรับข้าราชการ

     *
  ผังแสดงขั้นตอนการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (ระบบ UNDO) สำหรับผู้รับบำเหน็จบำนาญ

 51

แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับข้าราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว14 ลว 16 ม.ค.2558) 

 50

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (หนังสือ ส.ป.ก. ที่ กษ 1201/ว 080 ลว 19 ม.ค. 2558) 

 49

มาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 185 ลว 30 ธ.ค. 2557) 

 48

การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจกรรมของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 11 ลว 14 ม.ค. 2558)

 47

 แนวทางการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของบุคลากรภาครัฐสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน   (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408/ว 9 ลว 13 ม.ค. 2558)

 46

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 126 ลว 15 ธ.ค.2557) 

45

การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0203/ว 125 ลว 8 ม.ค. 58)

   

ต่อ หน้าถัดไป  ....  .

                           ดูหน้าถัดไป--

                            

 


ภาพกิจกรรม

         


เกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

468 คน

 สถิติเมื่อวาน

239 คน

สถิติเดือนนี้

708 คน

สถิติปีนี้

33546 คน

สถิติทั้งหมด

366862 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 

 
     
 
ความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักบริหารกลาง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
= see results =

 

          

                                              

 

                                                                                                      

 

 

                                                                      

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.