สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ยินดีต้อนรับ                                                                                                     

 

                       สำนักบริหารกลาง

             


แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


 

 
 
 
 

   ลิงค์ข่าวสาร

 

                                 

Google


Search

 
           

       หนังสือเวียน 

                         ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ                   

                   

   
  ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ กรุณาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจให้ด้วยนะคะ    
 (อยู่ด้านล่างขวา)   คลิ๊กที่รูป หรือข้อความ 
 
  ปีงบประมาณ 2559 
  เดือนตุลาคม 2558     
 182

การขยายโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 371 ลว 1 ต.ค.2558 

 181

รหัสงบประมาณ / รหัสกิจกรรมหลัก / รหัสงบกลาง   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     (เฉพาะของ ส.ป.ก.) 

   
  ปีงบประมาณ 2558 
  เดือนกันยายน 2558    
182 

 การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.6/ว 369 ลว 30 ก.ย.2558)

181

 การบันทึกตรวจรับงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่บันทึกผ่าน GFMIS Terminal บนระบบ GFMIS Web Online (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0429.3/ว 360 ลว 30 ก.ย.2558)

180

 แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการสร้างรหัสงบประมาณ ของส่วนราชการในระบบ GFMIS (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0429.3/ว 361 ลว 30 ก.ย.2558)

 179

 แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0900/ว 115 ลว 30 ก.ย.2558

 178

 ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ การใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Feet Card) (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0407.2/ว 353 ลว 29 ก.ย.2558)

 177

การกันเงินงบประมาณปี 2558 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS  (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 352 ลว 29 ก.ย.2558)

 176

 การเตรียมการจัดสรรงบประมาณ เพื่อรองรับมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในระบบ GFMIS (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0429.3/ว 345 ลว 24 ก.ย.2558)

 175

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการคืนเงินของผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ Undo (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7/ว 341 ลว 23 ก.ย.2558)

174 

วิธีเรียกรายงานแสดงเอกสารอ้างอิงของเอกสารคืนเงินทดรองราชการในระบบ GFMIS (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0409.3/ว 329 ลว 17 ก.ย.2558)

173 

แนวทางการแก้ปัญหาและข้อผิดพลาดสำหรับการบัญชีภาครัฐ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 334 ลว 22 ก.ย.2558)

 171

 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราาคาอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 109 ลว 21 ก.ย.2558)

170 

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 106 ลว 17 ก.ย.2558)

 169

การรายงานสถานะเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.6/ว 330 ลว 17 ก.ย.2558)

 168

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการหยุดหักเงินสะสม เบิกเงินสมทบ และเงินชดเชย ส่งให้ กบข. สำหรับข้าราชการ UNDO (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.7/ว 328 ลว 16 ก.ย.2558)

167 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 105 ลว 15 ก.ย.2558) 

166

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กค 0201.06/ว 8169 ลว 9 ก.ย.2558)

 165

การปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.1/ว 105 ลว 4 ก.ย.2558)

164 

 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 98 ลว 4 ก.ย.2558)

163

 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 312 ลว 4 ก.ย.2558)

 162

การเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 286 ลว 3 ก.ย.2558)

161 

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.1/ว 101 ลว 2 ก.ย.2558)

160 

การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 102 ลว 2 ก.ย.2558)

159 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขนาดกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊ป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ลว 7 ก.ย.2558)


เดือนสิงหาคม 2558   
 158

 การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 299 ลว 28 ส.ค.2558)

157

การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 291 ลว 20 ส.ค.2558)

 156 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 87 ลว 19 ส.ค.2558)

155

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 84 ลว 13 ส.ค.2558)

154 

หลักเกณฑ์การเบิกค่าบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 83 ลว 13 ส.ค.2558)

153

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 (หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กค 0201.06/6990 ลว 4 ส.ค.2558)  เอกสารแนบ 

152

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 283 ลว 13 ส.ค.2558)

 151

การใช้งานระบบการจัดทำรายงานการเงินรวมของหน่วยงานภาครัฐ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.4/ว 276 ลว 7 ส.ค.2558)

150

การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 277 ลว 7 ส.ค.2558)

    149

 คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 267 ลว 3 ส.ค.2558)

       148

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 79 ลว 23 ก.ค.2558)

       147

งบลงทุนปีงบประมาณ 2559 ภาคเหนือ และแผนการดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)(หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.)


 เดือนกรกฎาคม 2558  
       146

การส่งรายงานประจำเดือน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 264 ลว 29 ก.ค.2558)

       145

ขอหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/ว 30229 ลว 27 ก.ค.2558)

       144

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 80 ลว 23 ก.ค.2558)

       143

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 34 ลว 14 ก.ค.2558)

       142

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.1/ว 85 ลว 8 ก.ค.2558)

    141


แจ้งการเห็นชอบให้ใช้ผังบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่าย และแหล่งเงินตามระบบ GFMIS ของ ส.ป.ก.(หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ กค 1201.8/ว 1027 ลว 27 กรกฎาคม 2558) 

  ผังบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่าย ตามงบรายจ่าย 

    * งบบุคลากร

    * งบดำเนินงาน

    * งบลงทุน

    * งบกลาง

    * งบรายจ่ายอื่น

       140

 ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bindding: e-Bidding) (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)0421.3/ว 258 ลว 24 ก.ค.2558)

       139

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 257 ลว 23 ก.ค.58)

       138

 การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.1/ว 78 ลว 22 ก.ค.58)

       137

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 255 ลว 20 ก.ค.2558)

       136

การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างของทุนหมุนเวียนและปรับค่าตอบแทนพนักงานทุนหมุนเวียน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 72 ลว 6 ก.ค.2558)

       135

 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559 (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 69 ลว 3 ก.ค.2558)

       134

 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 68 ลว 3 ก.ค.2558)

       133

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 64 ลว 2 ก.ค.2558)

 130

การรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับจัดงาน (Organizer) งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงินการจัดจ้างตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป (หนังสือ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ คสช (คตร)/870 ลว 2 ก.ค.2558)

131 การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension'Electronic Filing)(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7/ว 63 ลว 1 ก.ค.2558) 
130  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 60 ลว 23 มิ.ย.2558)

ต่อ หน้าถัดไป  ....  .

                           ดูหน้าถัดไป--

                            

 


ภาพกิจกรรม

         


เกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

465 คน

 สถิติเมื่อวาน

612 คน

สถิติเดือนนี้

4583 คน

สถิติปีนี้

141080 คน

สถิติทั้งหมด

474396 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 


ช่วยตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้วยค่ะ

 

 

          

                                              

 

                                                                                                      

 

 

                                                                      

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.