สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ยินดีต้อนรับ                                                                                                     

 

                       สำนักบริหารกลาง

             

 


แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


 
 

   ลิงค์ข่าวสาร

 

                                 

Google


Search

 
           

       หนังสือเวียน 

                         ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ                   

                   

           กรุณา Vote ความพึงพอใจด้วยค่ะ     ขวามือด้านล่าง
ลำดับ

                            เรื่อง                                  xxxxxxxx          

ปีงบประมาณ 2558
  เดือนตุลาคม 2557 
11 

การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว้าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิคส์ พ.ศ.2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 228 ลว 2 ก.ย. 2557) 

10 

การอุธรณ์การเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 299 ลว 16 ต.ค. 2557) 

 9

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.3/ว 94 ลว 30 ก.ย. 2557 ) 

 8

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

  7 

รหัสงบประมาณงบกลางประจำปีงบประมาณ 2558 

  6 

รหัสงบประมาณประจำปี 2558

 5

รหัสกิจกรรมหลักประจำปีงบประมาณ 2558 

 4

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2558   เอกสารแนบ 1  โดย ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

3

 การเรียกรายงาน Web Report ผ่าน GFMIS Web Online (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 276 ลว 30 ก.ย. 57)

 2

 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หนังสือกรมบัญชีลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว 31754 ลว 30 ก.ย. 57)

 1 

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 92 ลว 22 ก.ย. 57)

 

   ปีงบประมาณ 2557
  เดือนกันยายน 2557 
169   แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 237 ลว 8 ก.ย. 2557)
168   บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม) (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 269 ลว 26 ก.ย. 2557) 
167   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ผ่าน GFMIS Web online (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 275 ลว 30 ก.ย. 2557)
166  ซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงาน ZFMA55 (GFMIS Terminal) และรายงานหน่วยรับงบประมาณ (GFMIS Web online) (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 264 ลว 25 ก.ย. 2557)
165   วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน Web online (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 260 ลว 24 ก.ย. 2557)
164   แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ว 263 ลว 24 ก.ย. 2557)
163 

      ตัวอย่างจ้างเหมาบริการ

 *  ขอความเห็นชอบดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีพิเศษ 
 *  
แบบใบเสนอราคา
 
* 
รายงานผลการพิจารณาจัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน สำนักบริหารกลาง 
 *
  รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง
 *  ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการ
 *  เงื่อนไขการจ้างเหมาบริการ ปี 2558
 *  ขอส่งมอบงวดงาน
 *  ใบแจ้งหนี้
 * 
รายงานผลการตรวจรับงานจ้างเหมาบริการ

162   การเก็บเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้จ่ายภายหลังสิ้นปี (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 254 ลว 19 ก.ย. 2557)
 161  การโอนเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS กรณีเบิกเงินงบประมาณแทนกัน (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 254 ลว 19 ก.ย. 2557)

 160

 สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้่ราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 91 ลว 16 ก.ย. 2557)

 159

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลว 15 ก.ย. 2557)

 158

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 89 ลว 15 ก.ย. 2557)

 157

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 88 ลว 15 ก.ย. 2557)

 156 

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 85 ลว 9 ก.ย. 2557) 

155

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินผ่าน GFMIS Terminal  (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 249 ลว 17 ก.ย. 2557)

 154

คู่มือการเรียกและอ่านรายงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 246 ลว 15 ก.ย. 2557)

 153

คู่มือการเรียกและอ่านรายงาน ผลการเบิกจ่ายงบกลางที่อยู่ในความดูแลของกรมบัญชีกลางในระบบ GFMIS (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 246 ลว 15 ก.ย. 2557)

 152

คู่มือการเรียกและอ่านรายงาน ผลการเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปี  (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 246 ลว 15 ก.ย. 2557)

 151

 คู่มือการเรียกและอ่านรายงาน ผลการเบิกจ่ายเงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วม (350,000ล้านบาท) (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 246 ลว 15 ก.ย. 2557)

 150

 คู่มือการเรียกและอ่านรายงาน ผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ (MIS) (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 246 ลว 15 ก.ย. 2557)

 149

 * แผนการดำเนินการสอบราคา
 * ขั้นตอนการดำเนินการสอบราคา
  * แผนการดำเนินการประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  * ขั้นตอนการดำเนินการประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 * แผนผัง : การเตียมการงบลงทุนปีงบประมาณ 2558

148

ขออนุมัติหลักการปรับค่าจ้าง จ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2558 (หนังสือสำนักวิชาการและแผนงาน ส.ป.ก. ที่ 1210.1/1839 ลว 8 ก.ย. 2557) 

147

การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ในระบบ GFMIS (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 248 ลว 16 ก.ย.2557) 

146 

วิธีการเรียกรายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่ายผ่าน GFMIS Web Online (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 245 ลว 12 ก.ย. 2557)    เอกสารแนบ   1

145

หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค  0423.3/ว 238 ลว 9 ก.ย. 2557) 

144

การโอนเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 239 ลว 9 ก.ย. 2557) 

143 

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/234 ลว 5 ก.ย. 2557) 

142 

มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หนังสือสำนักเลขาธิการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 85 ลว 5 ก.ย. 2557)  

141

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 84 ลว 5 ก.ย. 2557) 

140 

ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข) (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 232 ลว 5 ก.ย. 2557) 

139

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0717/ว 74 ลว 4 ก.ย. 2557) 

138 

การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว้าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิคส์ พ.ศ.2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 228 ลว 2 ก.ย. 2557) 

137 

ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.3/ว 80 ลว 1 ก.ย. 2557) 

136 

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 77ลว 28 ส.ค2557)

135 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.3/ว 72 ลว 22 ส.ค2557) 

 

   

ต่อ หน้าถัดไป  ....  .

                           ดูหน้าถัดไป--

                            

 


ภาพกิจกรรม

         


เกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

22 คน

 สถิติเมื่อวาน

689 คน

สถิติเดือนนี้

14845 คน

สถิติปีนี้

133208 คน

สถิติทั้งหมด

294190 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 

 
     
 
ความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักบริหารกลาง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
= see results =

 

          

                                              

 

                                                                                                      

 

 

                                                                      

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.