สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ยินดีต้อนรับ                                                                                                     

 

                       สำนักบริหารกลาง

             


แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


 

 
 
 
 

   ลิงค์ข่าวสาร

 

                                 

Google


Search

 
          

       หนังสือเวียน 

                         ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ                   

            

 

กรุณาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจให้ด้วยนะคะ 
 (อยู่ด้านล่างขวา)   คลิ๊กที่รูป หรือข้อความ 
 
  ปีงบประมาณ 2559 
  เดือนกรกฎาคม 2559              
 140  สรุปหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ผ่านระบบ KTB Corporate Online (หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ที่ กษ 1201/ว 755 ลงวันที่ 21 ก.ค.2559)
              **อ้างถึง**  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ผ่านระบบ KTB Corporate Online (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 76 ลงวันที่ 6 ก.ค.2559)
 139  สรุปหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ (หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ที่ กษ 1201/ว 754 ลงวันที่ 21 ก.ค.2559)
              **อ้างถึง**  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 75 ลงวันที่ 6 ก.ค.2559)
 138

 สรุปหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ที่ กษ 1201/ว 753 ลงวันที่ 21 ก.ค.2559)
               **อ้างถึง**   หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 77 ลงวันที่ 6 ก.ค.2559)

 137  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้ง สำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 72 ลงวันที่ 4 ก.ค.2559)
 136  หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 77 ลงวันที่ 6 ก.ค.2559)
 135  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ผ่านระบบ KTB Corporate Online (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 76 ลงวันที่ 6 ก.ค.2559)
 134  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 75 ลงวันที่ 6 ก.ค.2559)
 133  ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน "พร้อมเพย์ (Prompt Pay)" (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.5/ว 261 ลงวันที่ 4 ก.ค.2559)
 132

 ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และคู่มือการใช้งาน   (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 266 ลงวันที่ 5 ก.ค.2559)
    - หน้าปก
    คู่มือการใช้งาน

  เดือนมิถุนายน 2559             
 131   ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตร (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิ.ย.2559)
 130 การบริหารงบบุคลากรในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0420.3/ว 252 ลงวันที่ 20 มิ.ย.2559)
 129  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 67 ลงวันที่ 20 มิ.ย.2559)
 128  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 66 ลงวันที่ 17 มิ.ย.2559)
 127  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนพร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วย Any ID (หนังสือธนาคารกรุงไทย ที่ รกพ.1  1188/2559 ลงวันที่ 17 มิ.ย.2559)
  126 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0431.2/ว 256 ลงวันที่ 16 มิ.ย.2559)
 125  หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.3/ว 63 ลงวันที่ 14 มิ.ย.2559)
124  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 (หนังสือ สป.กษ ด่วนทีสุดที่ กษ 0201.06/ว5341 ลงวันที่ 13 มิ.ย.2559)
  123  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 62 ลงวันที่ 13 มิ.ย.2559)
  122 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 60 ลงวันที่ 9 มิ.ย.2559)
 121  การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 61 ลงวันที่ 9 มิ.ย.2559)
 120  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 59 ลงวันที่ 9 มิ.ย.2559)
 119  สรุปหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ที่ กษ1201/ว 572 ลงวันที่ 7 มิ.ย.2559)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 36 ลว 8 เม.ย.2559)

118

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 57 ลงวันที่ 3 มิ.ย..2559)

 117

 หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0407.2/ว 57 ลงวันที่ 30 พ.ค.2559)

  116

 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 52 ลงวันที่ 13 พ.ค.2559)
  115  การเปิดโอกาสให้สมาชิก กสจ.เพิ่มอัตราเงินสะสม ได้มากกว่าร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 (หนังสือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ ที่ กสจ.001/ว 019 ลงวันที่ 31 พ.ค.2559)

114

 ขั้นตอนการเตรียมการงบลงทุน พ.ศ.2560 (Conference วันที่ 14 มิถุนายน 2559)
   
 113  เอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร "ข้อควรรู้ในกระบวนการจัดหาพัสดุ" ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ
  - ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 1  โดย นายปิยะพงษ์ กรเกษม กรมบัญชีกลาง
  
ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 2  โดย นายปิยะพงษ์ กรเกษม กรมบัญชีกลาง
  
ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 3  โดย นายปิยะพงษ์ กรเกษม กรมบัญชีกลาง
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุ และความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และกรณีศึกษา โดย นายอธิวัฒน์ โยอาศรี กรมชลประทาน
   
 

เรียน ส.ป.ก.จังหวัด ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายงานการใช้จ่ายการฝึกอบรม   
 
จึงขอได้โปรดตรวจสอบใหม่
  16 มิ.ย.2559

 112

รายงานการใช้จ่ายการฝึกอบรม ตามกิจกรรม 1 ต.ค.58-31 พ.ค.59 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   แก้ไขแล้ว

 111

รายงานการใช้จ่ายการฝึกอบรม ตามกิจกรรม 1 ต.ค.58-31 พ.ค.59 (ภาคเหนือ)  แก้ไขแล้ว 

 110

รายงานการใช้จ่ายการฝึกอบรม ตามกิจกรรม 1 ต.ค.58-31 พ.ค.59 (ภาคกลาง)   แก้ไขแล้ว

 109

รายงานการใช้จ่ายการฝึกอบรม ตามกิจกรรม 1 ต.ค.58-31 พ.ค.59 (ภาคใต้)   แก้ไขแล้ว

   
  เดือนพฤษภาคม 2559            
 108

 รายงานผลการดำเนินการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) และการเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 157 ลงวันที่ 12 พ.ค.2559)

 107

 การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 195 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559) 

 106

การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0431.4/ว 194 ลว 13 พ.ค.2559)

 105

 กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) เพิ่มเติม 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 190 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559)
 

 104

   การใช้งานรหัสมาตรฐานสินค้าและบริการ UNSPSC (The United Nations Standard Products and Services Code) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 185 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559)

 103

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 49 ลงวันที่ 2 พ.ค.2559) 

 102

 การให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตร ในการจำหน่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 142 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559)

 101

 ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 115 ลงวันที่ 7 เมษายน 2559)

  เดือนเมษายน 2559           
100 

การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง และสะพานท่อเหลี่ยม (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 183 ลว 29 เม.ย.2559)

 99

ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ (หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.2/ว 40 ลว 19 เม.ย.2559) 

 98

ขอหารือเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม กรณีเกี่ยวกับค่าพาหนะ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/13772 ลว 18 เม.ย.2559) 
      **อ้างถึง**  ที่ กษ 1201/7194 ลว 27ส.ค.2558   ,   ที่ กษ 1201/8485 ลว 7 ต.ค.2558

97

การขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 - 2558  (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 167 ลว 11 เม.ย.2559)

 97

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 36 ลว 8 เม.ย.2559)

 96

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 33 ลว 1 เม.ย.2559)  

 95

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 32 ลว 30 มี.ค.2559) 

 94

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 30 ลว 24 มี.ค.2559)

 93

 เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 29 ลว 22 มี.ค.2559)

92

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายล่วงหน้าในระบบ GFMIS Web Online  (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 158 ลว 30 มี.ค.2559)

91

การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 - 2557 และการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 90 ลว 24 มี.ค. 2559)


ต่อ หน้าถัดไป  ....  .

                           ดูหน้าถัดไป--

                            

 


ภาพกิจกรรม

         


เกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

6 คน

 สถิติเมื่อวาน

521 คน

สถิติเดือนนี้

8880 คน

สถิติปีนี้

91562 คน

สถิติทั้งหมด

602441 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 


ช่วยตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้วยค่ะ

 

 

          

                                              

 

                                                                                                      

 

 

                                                                      

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.