สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

  สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.

             


แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


 

 
 
 

   ลิงค์ข่าวสาร

 

 

                                 


Google


Search

 
                       

หนังสือเวียน
ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ

             

ปีงบประมาณ 2560 
  เดือนพฤศจิกายน 2559   
 27

คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ 1842/2559 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิถือและใช้บัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card)

   
26

การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 154 ลงวันที่ 21 พ.ย.2559)

   
 25

ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 445 ลงวันที่ 24 พ.ย.2559) 

   
24 

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 155 ลงวันที่ 23 พ.ย.2559)

   
23 
 แจ้ง product code สำหรับใช้ในการรับชำระ Bill Payment  (ธนาคารกรุงไทย ลงวันที่ 22 พ.ย. 2559)
   
22

กิจกรรมมาตรฐานของงานบริหารจัดการภาครัฐ 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 385 ลงวันที่ 30 ก.ย.2559) 
 

 

 

 21

รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนตุลาคม 2559 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 427 ลงวันที่ 3 พ.ย.2559) 

   
20 

หารือกรมบัญชีกลาง เรื่องการกำหนดบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
(หนังสือ ส.ป.ก. ด่วนที่สุด ที่ กษ 1201/9402 ลงวันที่ 2 พ.ย.2559)
 

    เดือนตุลาคม 2559  
   
19   ขอข้อมูลกิจกรรมย่อยของส่วนราชการเพื่อกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 424 ลงวันที่ 31 ต.ค.2559)
   
18   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่ กค 0405.2/ว 144 ลงวันที่ 19 ต.ค.2559)
   
 17  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่ กค 0405.2/ว 142 ลงวันที่ 14 ต.ค.2559)
   
16   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่ กค 0405.2/ว 137 ลงวันที่ 7 ต.ค.2559)
   
 15  ปรับปรุงรายละเอียดรายาการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559
(หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 6 ลงวันที่ 19 ต.ค.2559)
   
14   ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรม
เป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
 

(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 414 ลงวันที่ 19 ต.ค.2559) 
   
 13  การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 412 ลงวันที่ 18 ต.ค.2559)
   
12  วิธีการเรียกรายงานนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online ในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 405 ลงวันที่ 17 ต.ค.2559)
   
11 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 407 ลงวันที่ 17 ต.ค.2559)
 
   
 10 การรายงานสถานะการก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555-2558 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 403 ลงวันที่ 13 ต.ค.2559)
   
9 รายงานผลการพัฒนาระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/38328 ลงวันที่ 12 ต.ค. 2559)
   
 8  การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบดำเนินงาน ที่กันไว้เบิกเหลี่อมปี ตามมาตรการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กร
 (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่  นร 0702/ว 124 ลงวันที่ 10 ต.ค.2559)
   
7  การเข้าร่วมโครงการเบิกตรงค่ารักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 404 ลงวันที่ 10 ต.ค.2559)
   
 กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายา
 (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 400 ลงวันที่ 10 ต.ค.2559)
   
   แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 399 ลงวันที่ 10 ต.ค.2559
)
   
 การบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน เพื่อใช้ในการติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันในระบบ e-GP
 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 395 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559)
 
   
 3  รายงานผลการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 307 ลงวันที่ 5 ต.ค.2559)
   
2  แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 384 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559)
   
 1

 - รหัสกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ 2560
 - รหัสงบประมาณ 2560
 - รหัสงบกลางกรมบัญชีกลางปี 2560

           

...  .

                           ดูหน้าถัดไป--      

                            

 

ภาพกิจกรรม

         


เกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

424 คน

 สถิติเมื่อวาน

541 คน

 สถิติเดือนนี้

2891 คน

 สถิติปีนี้

139466 คน

 สถิติทั้งหมด

650345 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 

ช่วยตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้วยค่ะ

 

 

          

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.