สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


ขั้นตอนและเอกสารประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน
ดิฉันได้รับคำสั่งย้ายโดยการตัดโอนตำแหน่งไปที่จังหวัดบุรีรัมย์และคำสั่งให้ช่วยปฎิบัติราชการในลักษณะประจำที่อุดรธานีค่ะ โดยในคำสั่งระบุว่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นค่ะ
โดยเดิมเบิกค่าเช่าบ้านที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
อยากขอรบกวนถาม ดิฉันจะเบิกค่าเช่าบ้านที่บุรีรัมย์โดยแนบเอกสารอะไรบ้างค่ะ และแบบ 6005 ต้องใช้ฉบับเดิมที่อุดร หรือต้องทำขึ้นใหม่ค่ะ ถ้าจะเช่าซื้อบ้านที่อุดร จะเบิกได้หรือไม่ค่ะ เพื่อความแน่ใจค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย การเงิน IP: xxx [ 2013-07-25 ]

คำตอบจาก Webmaster

ก่อนตอบคำถาม พี่ขอสรุปประเด็นข้อมูลที่น้องให้มาก่อนนะคะว่า พี่เข้าใจถูกหรือไม่
    ข้อมูล

   1. เดิมน้องมีตำแหน่งอยู่ที่  ส.ป.ก.อุดรธานี (สำนักเบิกเงินเดือน ส.ป.ก.อุดรธานี) และเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการที่ ส.ป.ก.อุดรธานี
   2. ปัจจุบัน ส.ป.ก.มีคำสั่งย้ายไปอยู่ที่  ส.ป.ก.บุรีรัมย์ (เปลี่ยนสำนักเบิกเงินเดือนเป็น ส.ป.ก.บุรีรัมย์) แต่มีคำสั่งให้ช่วยราชการลักษณะประจำที่ ส.ป.ก.อุดรธานี
   3. ปัจจุบันประสงค์จะเบิกค่าเช่าซื้อบ้านที่ จังหวัดอุดรธานี 
   คำถาม

   1. จะเบิกค่าเช่าซื้อบ้านที่ อุดรได้หรือไม่ (ข้อมูลไม่ชัดเจน พี่จึงไม่แน่ใจว่าเป็นหลังเดียวกับที่เคยเบิกหรือไม่ แต่เดาว่าคงเป็นหลังเดียวกัน เพราะน้องถามต่อว่าใช้แบบ 6005 เดิมหรือต้องทำขึ้นใหม่)
   2. จะเบิกค่าเช่าบ้านที่บุรีรัมย์จะต้องแนบเอกสารอะไรบ้าง 
   3. จะต้องทำแบบ 6005 ใหม่ หรือใช้แบบ 6005 ฉบับเดิมที่เบิกที่อุดรได้
  
คำตอบ
   1. เบิกได้ เพราะช่วยราชการลักษณะประจำ และจากข้อมูล น้องก็เคยเบิกแล้ว แสดงว่าไม่เข้าข้อยกเว้นตาม พรฎ.ค่าเช่าบ้าน มาตรา 7
   2. เอกสารที่ต้องแนบพร้อมแบบ 6005 คือข้อมูลตาม ระเบียบ กค.เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ข้อ 3  เช่น ข้อมูลประวัติการรับราชการ ข้อมูลการมีเคหสถาน และอื่นๆ
   
3. ตามระเบียบ กค. ข้อ 15 กำหนดให้ต้องยื่นแบบ 6005 ใหม่ (1) โอนย้าย โดยเปลี่ยนสังกัด หรือเปลี่ยนสำนักเบิกเงินเดือน (กรณีน้องเข้าข่ายเปลี่ยนสำนักเบิกเงินเดือน)

โดยคุณ พิไลพรรณ กพค. [ 2013-08-02 ] ตอบ 76 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.